BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Как може да получите финансова подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Уважаеми партньори,
С цел преодоляване на недостига на средства, в следствие на намалелите обороти в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОП „Иновации и конкурентоспособност“ осигурява финансови средства в размер на 200 000 000 лева за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията.

Предвидено е наличният бюджет по процедурата да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на статистически данни за броя на средните предприятия във всеки от секторите.

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган може да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА:
• търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
• имат две приключени финансови години (2018г. и 2019г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност
• отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия /численост на персонала от 50 до 250 човека/
• реализирали са оборот през 2019г. в размер на минимум 1 000 000 лв.

• регистрирали са спад с поне 20% в оборота за избрания календарен месец от 2020г.( в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) спрямо оборота за същия месец от 2019г.
• Към 31 декември 2019г. предприятието-кандидат да не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл.2, т.18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.
• нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА:
Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, които следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, както следва:
• Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
• Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
• Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020г.

За да са допустими разходите за възнаграждения, същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020г., но не повече от 2000 лв. (с изключение на разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите, напр. мярката 60/40).
Разходите, за които се кандидатства, трябва да бъдат извършени след 01.02.2020г. и да са платени напълно не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

3 МЕСЕЦА от датата на сключване на АДБФП.

МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА

ПОМОЩ НА ПРОЕКТ:
• минимална стойност: 30 000 лева
• максимална стойност: 150 000 лева
Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 3% от общите приходи на дружеството, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2019г. или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019г.

Кандидатстването се осъществява електронно чрез системата ИСУН 2020.

Горното предоставя обща информация на обявената за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като не е изчерпателно и служи за ориентир. Същата може да бъде актуализирана и променена при официалното стартиране на процедурата.

Ако желаете да се възползвате от представената програма, ние от консултантска фирма „ЕкоТийм“ ООД ще Ви съдействаме за кандидатстването, като подготвим необходимите документи.

За целта може да отправите запитване на телефон +359 878 102099 или по електронна поща на адрес: [email protected], като ни представите следната информация:

1. Наименование на фирмата и ЕИК
2. Лице за контакт и координати (телефон, e-mail адрес)
3. Предмет на дейност на фирмата
4. Копие на Годишна данъчна декларация за 2019г.
5. ОПР и Баланс на дружеството за 2018г. и 2019г.

6. Средносписъчен брой наети служители за 2016г., 2017г., 2018г. и 2019г. (съгласно подадените Годишни отчети за дейността към НСИ)
7. Справка от счетоводните регистри на фирмата за реализираните обороти за всеки от месеците от Февруари до Май за 2018г. и 2019г.
8. Други въпроси, документи и коментари, по преценка на отправилия запитването.

ЗАПИТВАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ!

ЕКИПЪТ НА „ЕКОТИЙМ“ ООД ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ УСПЕХ В ОЦЕЛЯВАНЕТО СЛЕД ПАНДЕМИЯТА COVID-19!

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!