BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Ловеч пак отказва сама да организира сметосъбирането. Отново дава 1 553 536.20 лв. с ДДС за двугодишен договор с частна фирма

Павлин Иванов

Нова обществена поръчка за сметосъбирането в Ловеч е пуснала Община Ловеч на 26 май 2020 г. Отново администрацията не иска тази дейност да се извършва от нейна структура и предпочита работата по сметосъбиране и сметоизвозване да бъде поверена на външна фирма. От документите се вижда, че Община Ловеч е готова да плати до 1 553 536.20 лв. с ДДС за двугодишен договор с частна фирма.

От нито един съветник в Общински съвет Ловеч няма нито инициатива, нито предложение, нито дори въпрос свързан с намерението на кмета Маринова и нейният зам. кмет Цветан Георгиев да похарчат милион и половина лева за сметосъбирането в Ловеч. Няма представен и приет отчет или каквито и да било данни за свършеното като качество, количество, разходвани средства и цена на услугата по предишни договори.

И така, без информация, данни, анализ и поставяне на цели, отново, пореден кмет, налага едно неаргументирано решение, струващо  1.5 милиона лева.

Според изискванията на предварителният договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
 2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за действително извършените услуги/дейности и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това (ако е приложимо);
 3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
 4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 41 от Договора;
 6. да спазва разпоредбите на действащото българско и европейско законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.
 7. да използва в технологичния минимум на техническите средства, като за целта разработи актуални маршрути за сметосъбиране и сметоизвозване. Маршрутите се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и могат да бъдат променяни само след съгласуване с него.
 8. в срок от 1 (един) ден от влизане в сила на договора да разположи необходимите съдове за БО, съгласно Техническата спецификация. Всички промени в местоположението и броя на съдовете за битови отпадъци се извършват само след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 9. да номерира съдовете за събиране на БО, съгласно Техническата спецификация.
 10. да разположи GPS система на техническите средства за събиране и извозване на БО, достъпна за контрол и наблюдение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 11. да използва стандартни машини, материали и съдове за БО, отговарящи на изискванията на БДС и предложени в офертата;
 12. своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки възникнали при/и по повод изпълнението на договора, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване подробна финансова, техническа и друга документация, също така и текуща информация, свързана с дейността, предмет на поръчката;
 13. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за извършването на контрол по изпълнението на дейностите и услугите, предмет на настоящия договор;
 14. да предоставя за подпис на контрола на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставените моментни констативни протоколи и месечни протоколи за извършена работа;
 15. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане и без промяна на договорените цени, всички допуснати слабости по изпълнените от него дейности, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 16. да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации (електропреносни мрежи, въздушни кабели и проводи), както и всички благоустройствени съоръжения, настилки по улиците, тротоари, огради, бордюри, сгради (обществени и частна собственост), елементи на вертикалната пътна маркировка и др., разположени в границите на обслужваните улици и в близост до тях. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по договора, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен със собствени сили и средства, незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си.
 17. да разполага с резервен специализиран автомобил в случай на авария.
 18. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на договора, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по него.
 19. да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора.
 20. за срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва стриктно да спазва всички изискванията, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от договора.
 21. изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (словом: пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (словом: три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (ако е приложимо).
 22. поддържането, почистването и извозването на съдовете за БО се извършва по начин, който не уврежда и не загрозява селищната среда;
 23. поддържането, почистването и извозването на съдовете за БО се извършва по начин, който предотвратява разнасянето на отпадъци при вятър, от животни, при транспортиране и др.;
 24. използваните съдове за БО се поддържат в изправност и в добър естетически вид. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява системна подръжка на същите, а когато е необходимо, ги привежда в изправност;
 25. дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се извършват, съгласно приетите и утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ маршрутни графици на специализираните автомобили;
 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира работата си така, че в края на работния ден не се допуска да има препълнени съдове за БО и да са обслужени всички улици, включени в маршрутния график за деня;
 27. Периодично се измиват и дезинфекцират всички съдове за БО. Измиването и дезинфекцията на съдовете се прави минимум два пъти през (април и септември) всяка календарна година или по-често, при необходимост.
 28. Изпълнителят почиства територията на тротоара, пътното платно и тревните площи около контейнерите за отпадъци в радиус от 1м., непосредствено след обслужването им.

Освен това, се въвеждат и санкции за фирмата изпълнител:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки за неизпълнение, както следва:

 1. при нерегламентирано разтоварване на отпадъци извън определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ депо – 2 000 лева;
 2. при липса на минимален брой изискуема техника – 300 лева;
 3. при непредставяне на документи, отчети, маршрутни графици и други в определените срокове – 30 лева;
 4. при паркиране на транспортни средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществени места извън съгласуваните с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 30 лева;
 5. при липса и/или унищожена номерация върху контейнерите за отпадъци – 30 лева;
 6. при липса на фирмена идентичност, предпазни средства, светлоотразителни жилетки и замърсено работно облекло на работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 30 лева;
 7. 7. при неспазване на представените маршрутни графици – 500 лева;
 8. при неизпълнение на някоя друга съществена услуга или клауза по договора – 50 лева;
 9. при липса на достъп до система за GPS наблюдение – до 2 дни: 200 лева на ден; над 2 дни: 500 лева на ден;
 10. при пропуснато обслужване на контейнери за отпадъци – 50 лева;
 11. при непочистени отпадъци около съдовете за отпадъци – 50 лева;
 12. при оставени с отворени капаци от служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след почистването им и нефункциониращи механизми на капаците на контейнерите за отпадъци – 50 лева за всеки брой съд за отпадъци;
 13. за невърнати на определените места, непоставени на определените места и с отвора към тротоара съдове за отпадъци – 50 лева;
 14. при неподменени, технически неизправни, с лош външен вид съдове за отпадъци (счупени колела, без капаци, нарушена структура, замърсени) – 300 лева за всеки брой съд за отпадъци;
 15. при неизмити и недезинфекцирани контейнери за отпадъци в съответствие със съгласувания график – до 2 дни: 500 лева на ден, над 2 дни: 1 000 лева на ден;
 16. при непредоставяне при поискване от физически лица на контейнер за строителни или едрогабаритни отпадъци – 100 лева;
 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа гореизложените неустойки от стойността на извършената работа за месеца, отразена в протокола по чл. 8, ал. 5 от настоящия договор.
 18. при установени нарушения, извън посочените в точки от 1 – 17, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде санкциониран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно вида на нарушението и с оглед на неизпълнената част на услугата/дейността по Договора.

Тук може да видите предварителният график за сметосъбиране и да видите колко пъти ще се извършва услугата на вашия адрес. Файлът може да изтеглите от Техническаспецификация_сметосъбиране2021-2022

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!