BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

10 сигнала в отдел „Закрила на детето“

Със заповед на Областен управител
заседава Областното координационна звено наМеханизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане
в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.

„Прилагането на механизма през
последните две години доказа по категоричен начин, че преодоляването на
проблема с обхващането и с преждевременното напускане на образователната система
на деца и ученици изисква интегрирана политика, използване на различни
инструменти и ангажираност на всички институции. С цел по-добро взаимодействие
на публичните органи на областно и общинско ниво, се планира промяна и
прецизиране на отделни текстове от министерско постановление, с което е приет
документа“, подчерта в началото зам.-областният управител Бойко Пъдарски, който
ръководи работната среща.  Акцент на работната среща бе предприетите
мерки и наложени наказания и санкции за неспазване на задълженията на
родителите/настойниците или лицата, които полагат грижи за деца по реда на
Закона за закрила на детето и Закона за семейни помощи.

Месечните помощи за отглеждане
на дете до завършване на средното му образование ще се прекратяват за една
календарна година при отсъствия от часовете в училище. Санкцията ще се прилага,
ако в рамките на един месец от учебната година са допуснати повече от три дни
отсъствия от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и
от пет учебни часа от ученик. Промяната влезе в сила от 01.08. 2019г., докладва
директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Снежана Алексиева. Тя
подчерта, че на
семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско
училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото
на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени
за отглеждане извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, като размерът
на еднократната помощ се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по
предложение на министъра на труда и социалната политика за съответната година.
За учебната 2019/2020 година тя е в размер на 250.00 лв. Срокът за подаване на документи за помощта е 15.10.2019 г. Помощта се изплаща на два пъти,
като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за
отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако
детето продължава да посещава училище.

По думите на Алексиева е важно е да се отбележи, че помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище,
освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ако ученикът не продължи обучението си
през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е
невъзможно поради здравословното му състояние, плащането на остатъка не се
извършва, а изплатената част от помощта се възстановява, както и ако ученикът е
допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа,
за които няма уважителни причини.

С промените се регламентира и
възможността заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни
помощи за деца да се подават и по електронен път или чрез лицензиран пощенски
оператор, а не само с лично явяване в Дирекция „Социално подпомагане“,
подчерта още Снежана Алексиева.

На срещата става ясно още, че
във връзка с провежданата от правителството политика, насочена към стимулиране
на връщането и задържането на децата в образователната система са въведени три
нови целеви групи. Тези групи включватдеца,
които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани
в дирекции „Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не
ходят на училище. За да се постигне стимулиращ ефект за връщането и задържането
на децата в училище, се предвижда ограничаване на достъпа до помощта. При
определяне достъпа до месечна помощ ще се следи изпълнението на техния
родителски ангажимент по отношение включването на децата в образователната
система и редовното им посещение в училищата и детските градини.

На срещата стана ясно, че за
да се предприеме мярка на закрила в отдел „Закрила на детето“ към ДСП следва да
бъде подаден сигнал, по който отдела започва работа. След набиране на
информация от различни източници и извършване на анкета в семейството,
социалният работник изготвя доклад-предложение до директора на ДСП да бъде
отворен случай, единствено когато има риск за детето.

За област Ловеч в отдел „Закрила на детето“ са постъпили 10 сигнала, от които в ДСП – Ловеч има 2 отворени случая с предприета мярка на закрила информиране и консултиране в семейна среда, вДСП – Луковит едно дете е настанено в ЦНСТ, вДСП – Троян има 3 подадени сигнала, но нямат отворени случаи в Отдел „Закрила на детето“, както и в Тетевен нямат отворени случаи по механизма.

За
цялата 2018 година санкционираните семейства са както следва: за месечна помощ
– 214 семейства, за еднократна помощ за първи клас – семействата на 5 деца, за
детски надбавки – 1017 семейства.

Информация за работата по
Механизма изнесе и началникът на Регионално управление на образованието в Ловеч
Еленко Начев. 

Източник: Зетра

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!