BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

НСИ: Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който са произведени 65.7% от общата продукция

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 5 639 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.2%, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 12.8% и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – 9.6%.

Най-голям е броят на микропредприятията (до 9 заети) – 5 213, или 92.4% от общия брой предприятия. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички предприятия в областта.

Предприятията, приключили 2019 г. с печалба, са 4 192, със загуба – 850 и с нулев финансов резултат – 597.

Реализираните нетни приходи от продажби за областта са на стойност 2 440 млн. лв., което е с 1.3% повече спрямо 2018 година. Най-голям е делът на сектор „Преработваща промишленост”, в който са реализирани 1 235 млн. лв., или 50.6% от нетните приходи за областта, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 716 млн. лв., или 29.4%.

През 2019 г. нефинансовите предприятия в област Ловеч са произвели продукция в размер на 1 814 млн. лв., или с 0.9% по-малко спрямо предходната година.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който са произведени 65.7% от общата продукция, следван от сектор „ Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 8.1% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 7.2% .

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в област Ловеч е 28 514, което е с 3.4% по-малко спрямо 2018 година. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 46.3% от общия брой заети,  следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 20.1%.

В микропредприятията работят 34.5% от заетите в областта, в малките предприятия – 23.8 %, в средните предприятия – 24.6%, а в големите предприятия – 17.1%.

С най-голям относителен дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта е община Троян – 36.1%, следвана от община Ловеч – 35.2%и община Тетевен – 9.2%.

Методологични бележки

Обхват – всички сектори по КИД – 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на домакинствата“.

Брой предприятия всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ и/или НАП.

Оборотът включва стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.

Произведената продукция включва стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.

Финансов резултат – разликата между печалбата и загубата за дадено ниво на агрегация.

Заети лица – всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!