BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Ловеч е изпълнила в срок изискването за намаляване на емисиите от фини прахови частици

Община Ловеч е изпълнила в нормативно определения срок изискването за намаляване на емисиите от битовото отопление, на емисиите от транспорта и на праховите емисии от уличните платна и откритите площи. Това става ясно от изпратен протокол от Регионална инспекция но околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, към Министерство на околната среда и водите, до кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.
Съгласно приложената справка – изчисление, изготвена въз основа на данните от Автоматична измервателна станция (АИС) Ловеч, за периода 2018 – 2020 г. е установено ежегодно намаляване както на средногодишната концентрация, така и на броя превишения на средно дневната норма (СДН).
Констативният протокол от 31.03.2021 г. е съставен след извършена планова проверка на дейности по изпълнение на общинска Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) по показатели фини прахови частици (ФПЧ10), с План за действие 2016 – 2020 г. При проверката се констатира, че Община Ловеч е изпълнила в нормативно определения срок изискването на чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
Изпълнени са голям брой мерки с постоянно или сезонно действие, като дейности по почистването на уличната и тротоарна мрежа, поддържане на зелената система, контрол върху строителни и ремонтни дейности.
Съгласно данните от разположената на територията на гр. Ловеч стационарна автоматична измервателна станция (АИС) – Ловеч, към Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух е видно, че средногодишната концентрация на ФПЧ 10 за 2020 г. (24,31 µg/m3) е по-ниска от средногодишната норма (СГН 40 µg/m3). Средната годишна норма (СГН) не е превишавана в периода 2016 – 2020 г.
За прегледност кметът Корнелия Маринова посочи броя на дните с превишена замърсеност през последните единадесет година – през 2010 г. – 84 дни, 2011 – 114 дни, 2012 – 83 дни, 2013 – 80 дни, през 2014 – 150 дни, 2015 – 86 дни, 2016 – 39 дни, 2017 – 41 дни, 2018 – 30 дни, 2019 – 18 дни, 2020 – 11 дни.
В доклада се сочи, че средноденонощната норма за ФПЧ 10 (50 µg/m3) в годишен аспект за 2020 г. не е превишена (за трета поредна година). През 2020 г. в АИС – Ловеч са регистрирани 11 бр. превишения на СДН за ФПЧ 10, при нормативно допустими 35 бр. превишения в рамките на една календарна година.
Община Ловеч, пресцентър
15.04.2021 г.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!