BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ОБЩИНА ЛОВЕЧ oбяви процедура по подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги

ОБЩИНА ЛОВЕЧ oбяви процедура по подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст и „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 години.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

А. Длъжности за социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“:

1. Управител – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки,  педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 3 години опит в сферата на социалните услуги

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги; умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми; умения за самостоятелна работа и работа в екип; добри комуникативни умения; познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства и родители; да има умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите; готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с  обмяна на опит и учене през целия живот.

Основни задължения на длъжността: организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства”, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

2. Социален работник  – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности, Социална педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на социалните услуги; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите.
Основни задължения на длъжността: предоставя социална подкрепа, консултации и дейности за социална интеграция на потребителите на социалната услуга и техните семейства.

3. Психолог – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Психология

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността, включително: опит в психологическа диагностика, психологическо консултиране, работа в екип при предоставянето на социални услуги и директна работа с деца и/или лица с увреждания и техни семейства по въпросите на родителстването.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите; умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: психологът предоставя психологическа подкрепа на клиентите на дневния център, техните семейства и подпомага работата на останалите специалисти в услугата. Изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и младежите. Осъществява пряка индивидуална и групова работа с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и развиване на личностните им умения.

 4. Логопед – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Логопедия, педагог с втора специалност или допълнителна проф. квалификация по логопедия, психолог или социален работник с допълнителна професионална квалификация по „логопедия“.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите; умения за подкрепа и овластяване на клиентите.
Основни задължения на длъжността: Извършва ефективна превенция, диагностика, терапия и консултации по отношение на комуникативните нарушения. Извършва ранно оценяване на цялостното развитие на децата за установяване на потребностите, превенция на обучителните трудности, оценяване на речевите и езиковите особености. Обезпечава провеждането на речевата и говорната рехабилитация на ползвателите на услугата.

5. Специален педагог – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висшето образование: Специална педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит по специалността и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност; кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: специалният педагог  оказва педагогическа подкрепа на децата съобразно с индивидуалните им потребности. Работата му е насочена към установяване образователните потребности и дефицити на потребителите, планиране и организиране тяхното компенсиране, постигане на практическа и социална автономност на децата с увреждания, провеждане на обучителни дейности, включване чрез игрови техники и структурирани занимания в дейности, целящи да повишат познавателното развитие, умения и навици за учене, подготовка за интегрирано обучение на потребителя в масова детска градина или училище.

6. Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен:  професионален бакалавър

Професионална квалификация: Рехабилитатор, Кинезитерапевт, Ерготерапевт

Професионален опит (продължителност и вид): Минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: организира и провежда медицинска рехабилитация и лечебна физкултура, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

7. Медицинска сестра – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: професионален  бакалавър

Област на висшето образование: здравни грижи

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: предоставя здравни услуги на потребителите на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

8. Трудотерапевт – 1 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност.
Основни задължения на длъжността:  организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации във връзка с трудовата ориентация на младежите, съобразно индивидуалните им възможности и личен избор. Организира и осъществява трудотерапевтична работа с потребителите, съобразно работните ателиета, включени в програмата на дневния център. Работи с клиентите на центъра в група и индивидуално. Организира дейността на групата в изпълнение на конкретна задача и провежда дейностите в изпълнение на индивидуалния план на всеки клиент.

9. Възпитател – 3 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висшето образование: педагогика, други със социална или педагогическа насоченост.

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит по специалността и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност; кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.
Основни задължения на длъжността: Полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  развитие, възпитание и самоорганизиране. Работи за удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя, подкрепя самостоятелността на потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и възможности.

10. Шофьор-снабдител – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионална област: не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Правоспособност за управление на МПС, кат. D.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; технически умения и компетентности.
Основни задължения на длъжността: отговорно и безопасно предоставя услугата превоз на потребителите на социалната услуга със специализирано транспортно средство до и от Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства, осигурява снабдяването с необходимите материали и инвентар за функционирането на социалната услуга.

11. Домакин – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионална област: не се изисква.

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Основни задължения на длъжността: отговаря и контролира опазването на материалната база и оборудване в социалната услуга; отговаря за снабдяването и съхраняването на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности.

12. Санитар – 3 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: не се изисква.

Основни задължения на длъжността: полагане на ежедневни грижи за децата и младежите, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, помощ при хранене, помощ при тоалет и др. Поддържа чистотата и реда в работните помещения, санитарните възли, коридори, фоайета, зали, тераси и др. в сградата на дневния център, дворното пространство, както и площадките и тротоарите около сградата.

Място на изпълнение на длъжностите: социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ с адрес: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, /бивша сграда на Детска ясла № 5 „Патиланци“, ет.1/

Б. Длъжности за социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст:

1. Управител – 0,5 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки,  педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 3 години опит в сферата на социалните услуги

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги; умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми; умения за самостоятелна работа и работа в екип; добри комуникативни умения; познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца и техните семейства и родители; да има умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата; готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с  обмяна на опит и учене през целия живот.

Основни задължения на длъжността: организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Преходно жилище“, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

Съгласно спецификата на работата е планирано да бъде назначен 1 управител за двете социални услуги „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“.

2. Социален работник  – 0,5 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба в сферата на социалните услуги; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните

потребности на децата и младежите.
Основни задължения на длъжността:  оказва подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки

3.Трудотерапевт – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): Не се изисква. Наличието на опит и/или работа с деца и младежи в риск, включително с увреждания ще се счита за предимство.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения в приложните  дейности (рисуване, плетене, шиене, и др.), креативност; умения за общуване с деца и лица в риск и с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата, свързани със заеманата длъжност.

Основни задължения на длъжността:  организира и провежда трудотерапевтични дейности, мероприятия, занимания и консултации за придобиване на умения във връзка с организиране на ежедневието и професионалната ориентация, съобразно индивидуалните възможности и личен избор на децата.

4. Детегледач – 3 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: не се изисква.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с деца и лица с увреждания; умение за идентифициране и задоволяване индивидуалните потребности на децата и младежите, свързани със заеманата длъжност; кандидатите за длъжността да имат познания в областта на работата с деца и младежи в риск и с увреждания.

Основни задължения на длъжността: полагане на ежедневни грижи за децата, насочени към  придружаване, организиране на ежедневието, подпомага децата в подготовката им за училище; поддържа чистотата и реда в помещенията на социалната услуга

5. Огняр/техническа поддръжка – 0,5 щ.бр.

Образование: средно

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква.

Допълнителна квалификация: правоспособност за упражняване на професия по обслужване на отоплителна инсталация.

Основни задължения на длъжността: поддържа материално техническата база и прилежащото дворно пространство. Осигурява надеждна и безаварийна работа на локалното парно през отоплителния сезон, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, машини и приспособления, за които отговаря.

Място на изпълнение на длъжностите: социална услуга „Преходно жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, /бивша сграда на Детска ясла №5 „Патиланци“, ет.2/

В. Длъжности за социалната услуга „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.:

1.Управител – 0,5 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: социални, стопански и правни науки,  педагогика

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 3 години опит в сферата на социалните услуги

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet.

Специфични изисквания за заемане на длъжността: познаване на нормативната уредба, националните и европейски стратегически документи в областта на социалните дейности, социалната политика и услуги; умения за планиране и организиране на процеси и хора, аналитични умения и способности за взимане на решения и адекватно решаване на проблеми; умения за самостоятелна работа и работа в екип; добри комуникативни умения; познания, умения, мотивация, нагласи и опит в областта на работата с рискови целеви групи; да има умения, опит, нагласи и мотивация за работа и взаимодействие с различни институции; готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с  обмяна на опит и учене през целия живот.

Основни задължения на длъжността: организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга „Наблюдавано жилище“, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности.

Съгласно спецификата на работата е планирано да бъде назначен 1 управител за двете социални услуги „Преходно жилище“ и „Наблюдавано жилище“.

2. Социален работник  – 1 щ.бр.

Образование: висше

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование: Социални дейности

Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 година по специалността.

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: умения за общуване с младежи в риск, напускащи резидентни услуги; компетентност свързана с познаване и прилагане на нормативната уредба, имаща отношение към защита правата и интересите на потребителите;

познаване на системата за грижи в общността и умения за работа с клиенти; Способност да преговаря и да разрешава  конфликти; умения за активно слушане, проявяване на емпатия;

Основни задължения на длъжността: Отговаря за цялостна организация на ежедневието на младежите настанени в „Наблюдавано жилище“, индивидуалното планиране на дейностите по предоставяне на социалната услуга, организира комуникацията с работодатели, институции и организации.

Място на изпълнение на длъжностите: социална услуга „Наблюдавано жилище“ с адрес: гр. Ловеч, ж.к. Здравец, бл. 203, вх. А,ет. 2, ап. 3

3. Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

4. Форма на назначаване: трудово правоотношение, за срока на проекта.

5. Необходими документи:

5.1. Заявление (по образец);

5.2. Автобиография (по образец);

5.3. Копие от документ за завършено образование;

5.4. Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

5.5. Копие на трудова или служебна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионалния опит;

5.6. Копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност или копие на диплома за часовете по информатика, информационни технологии (за длъжностите, за които се изисква);

5.7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

5.8. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

6. Място на подаване: Документите се подават лично, чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в сградата на Община Ловеч, адрес: ул. „Търговска“ № 22, ет.3 ст.307.

7. Срок за подаване на документите: Документите се подават от 28.05.2020 г. до 10.06.2020 г. включително.

Важно: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията, за която кандидатстват, в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 307.

За допълнителни въпроси: 068/ 688 389; 068/ 688 230

Документите по образец се получават на адрес: гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 22, ет.3, ст.307 или могат да бъдат изтеглени от тук:


Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!