BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проекто-дневен ред на ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на  Общински  съвет –  Ловеч на 28 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2020 година от 9,00 ч.

На основание чл. 25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на  Общински  съвет –  Ловеч, на 28 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/ 2020 година от 9,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч при следния проекто-дневен ред:

 1. Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, чл.104, ал.1 и чл.108, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от Виктор Стойчев – общински съветник, относно работещи пенсионери в структурите на Община Ловеч.
 2. Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, чл.104, ал.1 и чл.108, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от Валентина Янкова – общински съветник, относно изпълнение на молба от ТД “Стратеш“.
 3. Питане на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, чл.104, ал.1 и чл.108, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация на Община Ловеч, от г-н Иван Николов и г-н Николай Стоянов – общински съветници, относно предоставяне на информация за разходи и дейности свързани с планирано разширение на гробищен парк „Скобелево“.
 4. Отчет-анализ за дейността на РУ-град Ловеч през 2019 година.

Докл.:Златин Михайлов –началник на РУ гр. Ловеч

 1. Информация за ПТО и работата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Ловеч, обслужващ територията на Община Ловеч за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година.

Докл.:Николай Недялков – началник сектор „ПП“ 

 1. Отчет за дейността на отдел „Контрол и сигурност“ и звено СОО за периода 01.01.2019-31.12.2019 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Ловеч към 31.12.2019 г. и решения, останали за наблюдение през предходни периоди.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отчет за изпълнение на мерките от План за действие към общинска програма по чл.27, ал.1 от ЗЧАВ на Община Ловеч за 2019 година.

 Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отчет на плана за изпълнение на Програмата за младежки дейности в Община Ловеч 2014-2020 за 2019 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отчет на извършените дейности по Календара на спортните дейности на Община Ловеч за 2019 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отчет за изпълнение на “Общинската програма за опазване на околната среда на Община Ловеч“ за 2019 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отчет на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества към Община Ловеч за 2019 година.

Докл.: Венцислав Христов – зам.-кмет на Община Ловеч

 1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ловеч за 2019 година.

Докл.: Венцислав Христов – зам.-кмет на Община Ловеч

 1. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община Ловеч за 2018-2020 г. за периода 01.01.2019-31.12.2019 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г. в Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Програма за управление на Община Ловеч за мандат 2019-2023 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Програма за развитие на туризма в Община Ловеч за 2020 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Календар за културните събития на Община Ловеч за 2020 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Одобряването на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 година на Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Актуализация на капиталовите разходи на Община Ловеч за 2020 година.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на програми за развитие на читалищните дейности през 2020г. на НЧ „Зора-1897г“-с.Деветаки и НЧ „Зора-1930г“-кв.Продимчец.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по разрешение за изработване на подробен устройствен план-план схема /ПУП-ПС/ на техническа инфраструктура в границите на урбанизирани територии за изграждане на разширение  на  вътрешна водопроводна мрежа на с. Александрово, Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Процедура по даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирани територии за трасе на оптично кабелно захранване на „Тимбарк България“ ООД на адрес с. Казачево, Община Ловеч-западно от разклона на републикански път II 35.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост–ученически стол в ОУ „Христо Никифоров“-гр. Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Ловеч на ВиК активи и съоръжения-публична общинска собственост за стопанисване, поддържане, експлоатация, както и за предоставяне на ВиК услуги на потребителите.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху земеделска земя–частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 43952.142.16 по КККР на гр. Ловеч, на Народно читалище „Просвета-1926 г“, гр. Ловеч в изпълнение на §6 от ПЗР  на Закона за народните читалища.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Даване на съгласие за предприемане на действия за сключване на нови договори за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Ловеч на недвижими имоти-публична държавна собственост, представляващи: Средновековна крепост „Хисаря“ и Старата градска баня „Дели Хамам“, находящи се в кв. “Вароша“, гр. Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на имот-частна общинска собственост представляващ лекарски кабинет–самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.512.207.40.16 и съответните прилежащи идеални части от общите части на сграда „Бивша поликлиника“, попадащ в сграда с идентификатор 43952.512.207.40 по КК и КР на гр. Ловеч, находящ се на ул. “Д-р Съйко Съев“ № 27, гр. Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост представляващ водоем-поземлен имот с идентификатор 11452.111.10 в местност „Ливадето“ по КК и КР на с. Владиня, Община Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на „А 1 България“ ЕАД гр. София на площ от 6 кв.м. от покривното пространство и площ от 16 кв.м. от помещение на първи етаж–самостоятелен обект с идентификатор 21823.262.444.1.1. находящи се в сграда „Читалище“ с идентификатор 21823.262.444.1., попадаща в поземлен имот с идентификатор 21823.262.444 по КК и КР на с. Дойренци, Община Ловеч, за разполагане и експлоатация на телекомуникационни съоръжения и оборудване /базова станция/.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с. Абланица, Община Ловеч, след установяване границите на имот с признато право на  възстановяване на наследниците на   Пенчо Калчев Пенчев в изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби  /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с. Казачево, Община Ловеч, след установяване границите на имот с признато право на  възстановяване на наследниците на   Марин Илиев Илиев изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби  /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с. Казачево, Община Ловеч, след установяване границите на имот с признато право на  възстановяване на наследниците на   Марин Илиев Илиев изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби  /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с. Казачево, Община Ловеч, след установяване границите на имот с признато право на  възстановяване на наследниците на   Марин Илиев Илиев изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби  /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд по КК на с. Казачево, Община Ловеч, след установяване границите на имот с признато право на  възстановяване на наследниците на   Марин Илиев Илиев изпълнение на § 27, ал.2, т.1 от Преходни и заключителни  разпоредби  /ПРЗ/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ новообразуван имот с идентификатор 43952.523.491 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“ гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55801/30.01.2020 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ новообразуван имот с идентификатор № 43952.523.508 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, гр. Ловеч, актуван с АЧОС № 55859/02.04.2020 г., чрез провеждане на публичен търг.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67324.250.331 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Сливек, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 55860/02.04.2020 г., чрез провеждане на публичен търг.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67324.250.332 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Сливек, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 55861/02.04.2020 г., чрез провеждане на публичен търг

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на моторно превозно средство-товарен автомобил „УАЗ“-452 Д, частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 16002.68.297 по КК и КР на с. Горан, Община Ловеч, актуван с АЧОС № 55886/12.05.2020 г. чрез провеждане на публичен търг.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на дарение от „Осъм“ АД, гр. Ловеч и предоставянето му, съгласно волята на дарителя на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Приемане на дарение от „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД и предоставянето му, съгласно  волята  на  дарителя на МБАЛ  „Проф.

д-р П.Стоянов“ АД.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Промяна в състава на комисията по чл.3 от Правилника за организацията и реда на работа на общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Ловеч, определена с решение № 242/25.08.2016 г. на Общински съвет-Ловеч.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Изменение на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Утвърждаване извършените разходи през 2019 г. на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, на основание § 17 от ПЗР на Правилника за прилагане на Закона.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Определяне състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Удостояване на Найден Ангелов Найденов със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Удостояване на проф. д-р Николай Георгиев Райнов със званието „Почетен гражданин на Ловеч“.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Именуване на Художествена галерия-Ловеч с името на проф. Теофан Сокеров.

Докл.:Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч

 1. Възражение от Владимир Василев Димитров от гр. Ловеч.

Докл: Детелина Сотирова – председател на ПК по ПНВЖКОРБДКИ

 1. Възражение от Георги Тодоров Тодоров срещу заповед № -З-261/14.02.2020 г. на кмета на общината.

Докл: Георги Карамишев – председател на ПК по ОСУТКДЕТЖП и Мария Съева – председател на ПК по СДДПЗ

 1. Упълномощаване на представителя на Община Ловеч на Общински съвет-Ловеч за участие в Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р П.Стоянов“ АД, гр. Ловеч, насрочено за 22.05.2020 г., а при липса на кворум на 17.06.2020 г.

Докл.: Петър Цолов – председател на Общински съвет-Ловеч

РОСИЦА МАРИНОВА

Зам.-председател на Общински съвет-Ловеч

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!