BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Публично обсъждане на Стратегията и Програмата на Община Ловеч се проведе на 20 януари

Публично обсъждане на Проект на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г. и Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2020 г. се проведе на 20 януари вечерта в Община Ловеч.

Присъстваха служители на общината, общинските съветници, както и Светлана Недялкова, кметски наместник на село Дренов. Писмени предложения на граждани по обсъжданите документи не бяха постъпвали в определения срок.

В началото кметът Корнелия Маринова подчерта: „Управлението на общинската собственост изисква цялостен структуриран и планов подход с оглед ефективното управление.

От една страна общинската собственост дава възможност да се извършват качествени и необходими услуги. От друга страна трябва да осигурява устойчивост за приходите в бюджета. Тази компилация е изключително важна. Самото управление създава възможности както за идентифициране на състоянието на различните видове собственост, така и за капацитета на собствеността, за подходите за по-добро оползотворяване, за приоритетните нужди от инвестиции, както и за определянето на собствеността, която е в излишък по отношение на установените нужди и генериране на приходи, съобразно нормативно-регламентираните способи за управление и разпореждане. Разработването на стратегията е основано на разбирането, че общинската собственост е основен капитал, чрез който местната власт осигурява предоставянето на качествени публични услуги, работи за развитието и осигурява необходимите ресурси, в съответствие с нуждите на местното социално-икономическо развитие, което пък кореспондира с визията за развитието на общността“.

Презентациите на Стратегията и на Програмата направи заместник-кметът Цветан Георгиев. Приоритет на Стратегията е общественият интерес и отговорно отношение към проблемите на града и диалог с гражданите. По данни от главните регистри за публичната и частната общинска собственост съставените актове за общинска собственост са 5733. Отписаните актове за общинска собственост са 2368 (поради извършени разпоредителни сделки, преактувани след изменения на ПУП-ПРЗ и КККР или други). Към момента Община Ловеч има съставени актове за общинска собственост за 3365 имота, от тях 1025 са за публична общинска собственост-30,46 %, а 2340 са за частна общинска собственост–69,54 %.

Приоритетите включват подобряване състоянието на инфраструктурата, както и развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна инфраструктура. Сред задачите е изграждане на обществени паркинги в жилищните комплекси, както и подобряване състоянието на общинската собственост в сферата на техническата, образователната, социалната и културната инфраструктури чрез кандидатстване и управление на проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и програми.

Предмет на Програмата са имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване, както и обектите от първостепенно значение и инфраструктура, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.

За 2020 г. се предвиждат приходи от наем на терени за преместваеми обекти-павилиони в размер на 12 500 лв. Съгласно Схемата са предвидени 51 терена, за които при заявен интерес ще се насрочат публични търгове. Приходите от отдаване под наем и аренда на земеделски земи се очакват да бъдат 570 000 лв.,  от продажба на имоти –   400 000 лв.

Сред обекти от първостепенно значение за Община Ловеч са основен ремонт на улици след реконструкция на подземна инфраструктура в гр. Ловеч. допълнително водоснабдяване на село Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм”, Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци. гробищен парк с. Скобелево, реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа (ВВМ) в с. Умаревци, на Къкрина, Александрово, реконструкция на ВиК мрежа и основен ремонт на улици в ж.к. „Младост“.

Двата проекта са на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за услуги и информация на гражданите” и на сайта www.lovech.bg/bg/obyavi-i-saobshteniya

Община Ловеч, пресцентър
21.01.2020 г.

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!