BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Съдът отхвърли жалба на „Петрол“ АД, със седалище в Ловеч

Административен съд-Ловеч е отхвърлил жалба  на „Петрол“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. Търговска № 12, представлявано заедно от изпълнителните директори Г.Т. и М.Д., действащ чрез пълномощника си Л.Г., съгласно извършено на 03.01.2020 г. упълномощаване с нотариална заверка на подписа срещу Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-973-0027374 от 31.12.2019 година, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП /ЦУ на НАП/. Това става ясно от дело №15 от 2020 г. на Административен съд-Ловеч.

Съдът още е осъдил  „Петрол“ АД и да заплати на Националната агенция по приходите, Териториална дирекция Пловдив сумата 100 /сто / лева, юрисконсултско възнаграждение.Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.188 ал.2 от ЗДДС, /нова, ДВ, бр.100 от 2019г., в сила от 01.01.2020 г./.

В хода на закритото заседание на 10.01.2020 година Административен съд-Ловеч е установил следното:

Производството е по реда на чл.60 ал.1 и ал.5 от АПК във вр. с чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

В Административен съд – Ловеч е постъпила жалба на „Петрол“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. Търговска № 12, ЕИК831496285, представлявано заедно от изпълнителните директори Г.Т. и М.Д., действащ чрез пълномощника си Л.Г., съгласно извършено на 03.01.2020г. упълномощаване с нотариална заверка на подписа срещу Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-973-0027374 от 31.12.2019 година, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП /ЦУ на НАП/. С посочената заповед е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – бензиностанция „Петрол“ /5156/, находящ се на Асеновградско шосе 10 срещу КЦМ, стопанисван от ПЕТРОЛ АД с ЕИК: 831496285 и забрана за достъп до него за срок от 20/двадесет/ дни на основание чл.186, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и чл.187, ал.1 от ЗДДС и е разпоредено предварително изпълнение на основание чл.188 от същия закон, във връзка с чл.60 от АПК.

               В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за допускане на предварително изпълнение е незаконосъобразно, тъй като е постановено при съществено нарушение на административно производствените правила и в противоречие с императивни материалноправни разпоредби, установени в АПК.

Ответната страна в писмено становище и допълнение към становище чрез процесуалния си представител твърди, че жалбата е неоснователна, а допуснатото предварително изпълнение е правилно и законосъобразно, като съобразено със специалните изисквания на закона. В тази връзка се позовава на изброената многоброина практика на ВАС. Претендира присъждане на юрисконсулско възнаграждение.

С разпореждане от 09.01.2020 г. съдът е изискал административната преписка, постъпила с вх. № 119 и № 122 от 10.01.2020 г.

От приложените към жалбата доказателства и представената административна преписка се установява следната фактическа обстановка:

На 27.12.2019 г. в 10: 05 ч. при извършена оперативна проверка на търговски обект по смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС – бензиностанция „Петрол“ /5156/, находящ се на Асеновградско шосе 10 срещу КЦМ, стопанисван от ПЕТРОЛ АД с ЕИК: 831496285, е констатирано, че търговецът, в качеството му на задължено лице по чл. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ е допуснал нарушение на същата.

В хода на проверката било установено, че при прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и средството за измерване на разход – метанколонка Електрогаз, модел CH4M2B2S, одобрена за работа с ДР№4824, не се блокира работата на средството за измерване на разход. Констатирано е, че в обекта е налична и работи ЕСФП модел Nexus8, регистрирана в НАП с peг. № 4340176 на 19.09.2019 г. с ИН на ФУ BN008108 и ИН на ФП 51008978, одобрен тип на БИМ № 179FS/28.06.2019 г. Посочено е, че проверката е започнала с разпечатване на „X“ отчет с № 12560/27.12.2019 г., нивомер и броячи. Извършено е от клиент зареждане на метан на МПС, за което е издаден ФКБ, като след това е извършено прекъсване на ел. захранването на концентратора, който комуникира с колонката и ЦРУ. Посочено е, че след това са извършени 2 зареждания на метан на МПС-та, като на първото е заредено 16.96 кг., а за второто – 5.57 кг. Отразено е, че ЕСФП не регистрира извършените продажби, като след възстановяване връзката между ЦРУ и колонката не се предава информация за така заредените количества, потвърдено с отпечатания Отчет Горива с № 12571 /27.12.2019 г. с час 11:25:48. При сравнение на отчетите от началото на проверката, била установена разлика от броячите на метан, която се дължи на зареждането на метан от клиент преди прекъсването на връзката. Като ел. броячите не са отчели проточването на метан от двете зареждания с общо количество 22,53 кг., направени при прекъсване на връзката. Отразено е също, че след извеждането на отчет Горива и възстановяване на комуникацията с ЦРУ в присъствието на сервизен техник, обслужващ ЕСФП са въведени ръчно неиздадените ФКБ за двете продажби с № 12576/27.12.2019 г. и с № 12577/27.12.2019 г., видно от часа и от номера на последните – след тези на Отчета Горива.

След констатиране на нарушението от органите по приходите, съвместно с органите на БИМ, е направена повторна проверка на средствата за измерване на горива и е прекъсната връзката към ЦРУ на метан колонката Електрогаз, модел CH4M2B2S, одобрена за работа с ДР№4824, като прекъсването на връзката позволява работата й в автономен режим. Описано е, че при извършеното контролно прекъсване на връзката са заредени 9,47 кг. метан на стойност 15.05 лв, като преди прекъсване на връзката е разпечатан ДФО „X“ № 12608/27.12.2019 г. с продадени до момента 385,17 кг. Метан на обща стойност 612,42 лв., а след възстановяване на връзката е изведен ДФО „X“ № 12620/27.12.2019 г., в който също са отразени продажби на метан – 385,17 кг. на обща стойност 612,42 лв., като извършените продажби не са влезли във ФП на ЕСФП. Посочено е, че описаното нарушение води до неотразяване на приходи. Като доказателство за резултатите от проверката е съставен на основание чл.110, ал.4, вр. чл.50, ал. 1 от ДОПК, Протокол за извършена проверка cep. АА № 0027374/27.12.2019 г., ведно със събраните доказателства към него.

При тази фактическа обстановка контролните органи са установили, че ПЕТРОЛ АД с ЕИК: 831496285, използва ЕСФП, която позволява режим на работа при прекъсване на връзката и/или комуникацията между отделните модули не по установения с наредбата по чл.118 ал. 4 от ЗДДС ред. Нарушен е съставът на чл. 8, ал.1, т. 2, във вр. чл.3, ал. 2 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал.4, т.2 от ЗДДС.

С оглед на тази фактическа обстановка и на основание чл. 186, ал.3 от ЗДДС, със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-973-0027374 от 31.12.2019 година, началникът отдел „Оперативни дейности” Пловдив при ЦУ на НАП е наредил – запечатване на търговски обект бензиностанция „Петрол“ /5156/, находящ се на Асеновградско шосе 10 срещу КЦМ, стопанисван от ПЕТРОЛ АД с ЕИК: 831496285 и забрана за достъп до него за срок от 20/двадесет/ дни.

В диспозитива на заповедта административният орган е включил разпореждане за допускане на предварителното й изпълнение, основано на разпоредбата на чл.188 от ЗДДС във връзка с чл.60 от АПК. Видно от заповедта, мотивите за издаване на разпореждането по чл.188 от АПК са следните: а/ необходимост от защита на особено важен държавен интерес — спазването на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства, в което се изразява в интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от задълженото лице доходи и размера на неговите публични задължения; б/ съществуването на опасност изпълнението на акта да бъде осуетено, или сериозно затруднено и в/ опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

По отношение на първото основание органът е изложил и конкретните обстоятелства, въз основа на които е приел, че е застрашен важен държавен интерес, а именно ако не бъде допуснато предварително изпълнение съществува възможност да се извърши ново нарушение, при което опасността за фискалния ред при констатирана подобна практика, водеща до отклонение от данъчното облагане, би била непосредствена.

На второ място са изложени и съоръжения, че от закъснението на изпълнението ще последва значителна или трудно поправима вреда, а именно съществено отклонение от данъчното облагане по отношение на конкретния субект. Отбелязано е, че нарушението препятства нормалната контролна дейност на приходната администрация и не позволява да се осъществи проследяване на търговския оборот в цялост. В този аспект е съобразено местоположението на търговския обект — находящ се на ключова локация – Асеновградско шосе, с множество потенциални клиенти, както и характера на дейността – търговия с горива /акцизна стока/, с висок фискален риск, капацитетът на намиращите се в обекта съдове за съхранение на горивото, размерът на разчетения общ оборот по време на проверката от 27.12.2019 г., документирана с ПИП № 0027374 – съгласно ДФО „X“ № 12620/27.12.2019 г. – 1380, 02 лв., работното време – 0.00 ч. -24.00 ч., без почивен ден. От събраните данни контролният орган е формирал извода, че една от целите пред търговеца е именно отклонение от данъчното облагане — което води винаги до негативни последици за фиска. Необходимостта от предварително изпълнение е обосновано с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние и индиректно от степента на неговата обществена опасност.

Разпоредбата на  чл.188 от ЗДДС сочи, че принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС подлежи на предварително изпълнение при условията на Административно-процесуалния кодекс.

Съгласно чл.60, ал.4 от АПК, разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен. Според данните по преписката заповедта за налагане на ПАМ е била съобщена на дружеството жалбоподател на 07.01.2020 г. Искането за отмяна на разпореждането по чл.60 от АПК е подадено на 09.01.2020 г., при спазване на визираният в чл.60, ал.4 от АПК 3-дневен срок. Жалбоподателят е адресат на оспорената заповед и разпореждането за предварително изпълнение на принудителната административна мярка, правата му са пряко и непосредствено засегнати от нея, поради което за него е налице правен интерес от оспорване на последния акт. Предвид изложеното искането за отмяна на разпореждането е процесуално допустимо, като подадено в преклузивния срок, от активно легитимирана страна и пред местния компетентен съд. По същество искането е неоснователно.

Предвид установената фактическа и правна обстановка съдът намира, че разпореждането за предварително изпълнение е издадено от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС, в предписаната от закона форма, без да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, в съответствие с материално правните норми и целта на закона.

Съгласно чл.188 от ЗДДС предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка по чл. 186 от ЗДДС, каквато е и процесната, се допуска при условията на АПК. С оглед на така действащата разпоредба, принципно съдът преценява законосъобразността на обжалваното разпореждане с оглед наличието на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК.

Принудителната административна мярка е превантивна и предотвратява за определен от административния орган срок нарушения от същия вид. В случая приложената ПАМ е за срок от 20 дни при преценка тежестта на нарушението, вида и характера на търговската дейност. Следователно съдът преценява наличието на мотиви към разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК и съответствието му с материалния закон по чл.186, ал.1, б.„а” от ЗДДС. В случая разпореждането е мотивирано с установено на място нарушение на чл. 25, ал.1, т.1 вр. с чл.3, ал. 1 от Наредба Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ, изразяващо се в използване на ФУ/ЕСФП/, неотговарящо на техническите изисквания за одобрен тип, което позволява режим на работа при прекъсване на връзката и/или комуникацията между отделните модули, което създава предпоставки за манипулация на системата и неотчитане на реализирани обороти, щом позволява работа в автономен режим.

Разпоредбата на чл.60, ал.1 АПК определя няколко предпоставки за включване в административния акт на разпореждане за предварителното му изпълнение, които не са при условията на кумулативност, а именно: когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта; ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда; по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес, в който случай административният орган изисква съответната гаранция. От това следва, че разпореждането за допускане на предварително изпълнение на ПАМ по чл. 60, ал. 1 АПК е законосъобразно при наличието на едно от предвидените основания. Тъй като с процесното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Разпореждането е съобразено и с характера и целта на наложената ПАМ, а именно: преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане. Именно с оглед на това и отлагането на ПАМ, във времето би попречило за постигането на посочените цели. Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава наличието на хипотеза на защита на особено важен държавен интерес, изразяваща се в гарантиране и осигуряване на постъпленията в него чрез спазване на фискалната дисциплина, тъй като неспазването на нормативно установеното задължение за наличие на регистрирана и работеща ЕСФП, отговаряща на техническите изисквания за одобрен тип от страна на субекта, винаги води до негативни последици за фиска, защото в конкретния случай не позволява да се проследи движението на количествата продадено гориво. Именно с цел да не се допуска търговия с тях, без да се отчитат продажби, е вменено задължение за регистрация и използване на ЕСФП, с което се създава сигурност за изразходването на закупените количества горива и се гарантира кога и къде те са реализирани. Обстоятелството, че търговецът е използвал ЕСФП, която не отговаря на техническите изисквания в проверения обект в деня на извършената проверка, препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, което от своя страна води до ощетяване на фиска. Превенцията срещу този нежелан резултат за фиска, а от там и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварителното изпълнение на ПАМ.               

Следва да се съобрази, че наложената мярка е със срок повече към средния размер – 20 дни, поради което съдът не намира основание да се отложи във времето нейното изпълнение. Срокът на принудителната административна мярка се определя по целесъобразност от органа, като в настоящия случай преценката по целесъобразност е упражнена в рамките на закона.

В конкретния случай са налице условията на ал.60, ал.1 от АПК в хипотезата на защита на особено важни държавни интереси във фискалната сфера. Обжалваното разпореждане е мотивирано, като в него са посочени и обосновани основания за допускане на предварителното изпълнение във връзка с някои от изброените хипотези. Изложените фактически основания за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ са достатъчно подробни, като съдът намира, че отговарят на изискванията за мотивиране на акта по чл. 60, ал. 2 от АПК. Евентуалното отдалечаване във времето на изпълнението на мярката от момента на налагането й изключва нейния преустановителен и превантивен ефект и от това би могло да последва значителна вреда за фиска. Използването на ФУ/ЕСФП/, която не отговаря на техническите изисквания за одобрен тнп, съставлява нарушенне, което определено засяга особено важни държавни интереси, какъвто се явява фискалният интерес на държавата, последният безспорно е свързан с отчитането на приходите от задължените лица и заплащането на данъци върху действителния им размер. Наличието само на тази предпоставка е достатъчна да обуслови предварителното изпълнение, на наложената ПАМ, а тя в случая безспорно е налице. Закъснялото изпълнение на тази мярка определено би довело и до нанасяне на значителни вреди за фискалния интерес на държавата, доколкото продължаването на дейността в търговския обект би могло да доведе до продължаване на дейността в разрез със законовите разпоредби, което от своя страна, би довело и до невъзможност да се проследи действителният доход и дължими данъци. По изложените съображения се явява неоснователно искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение, алтернативно за спиране на същото.

Обратно на твърденията в жалбата е спазен принципа на съразмерност. Както жалбоподателят сам е отбелязал метанът достига до обекта по тръба, а извършеното нарушение е с такава тежест, че засяга значим държавен интерес, доколкото, използването па ЕСФП. която позволява режим на работа при прекъсване на връзката и/ или комуникацията между отделните модули, създава предпоставки за манипулация на системата и неотчитане на реализирани обороти, щом позволява работа в автономен режим. Наред с това, за да бъде приведена дейността на обекта в съответствие с изискванията на Закона е необходимо достатъчно време, за да се извършат конкретни действия за отстраняване на проблема на ЕСФП, за да съответства на техническите изисквания в Наредбата. Отделно, към жалбата не са приложени доказателства относно това, какъв интерес на дружеството ще бъде накърнен в повече от необходимото, а се съдържат само твърдения в този смисъл.

Разпореждането за предварително изпълнение е мотивирано и обосновано, предвид, че не се касае за единичен случай на неиздаване на ФКБ. В тази връзка са наличните данни за други извършени нарушения, предоставени от електронен регистър, поддържан в базата данни на НАП, а именно „Регистър за административнонаказателни преписки“, съдържащ информация, за съставени и постановени актове от органи по приходите от цялата страна по приложената по делото справка. От събраните данни еднозначно се налага изводът, че с извършването на нарушението, преценено от законодателя като значимо по своята тежест и изрично посочено като изисквашо налагането на ПАМ, се е стигнало до отклонение от данъчното облагане чрез неиздаване на ФКБ за извършваните продажби, препятстващо възможността за проследяване на оборота.

При този изход на делото претенцията за присъждане на юрисконсултско възнаграждение се преценява като основателна и следва да бъде уважена чрез присъждане на такова в размер на 100 лева на основание чл.143, ал.4 АПК и чл.78, ал.8 ГПК /ред. ДВ бр. 8/24.01.2017 г. /, във връзка с чл. 24 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 и 6 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба на „Петрол“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. Търговска № 12, ЕИК 831496285, представлявано заедно от изпълнителните директори Г.Т. и М.Д., действащ чрез пълномощника си Л.Г., съгласно извършено на 03.01.2020г. упълномощаване с нотариална заверка на подписа срещу Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-973-0027374 от 31.12.2019 година, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на НАП /ЦУ на НАП/.

ОСЪЖДА „Петрол“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. Търговска № 12, ЕИК 831496285, представлявано заедно от изпълнителните директори Г.Т. и М.Д., действащ чрез пълномощника си Л.Г., съгласно извършено на 03.01.2020г. упълномощаване с нотариална заверка на подписа, да заплати на Националната агенция по приходите, Териториална дирекция Пловдив сумата 100 /сто / лева, юрисконсултско възнаграждение.

Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.188 ал.2 от ЗДДС, /нова, ДВ, бр.100 от 2019г., в сила от 01.01.2020г./.

Препис от настоящото определение да се връчи на страните.

Източник: Новини Ловеч

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!