BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Финансиране за микро и малки предприятия

Уважаеми партньори,

С цел преодоляване на недостига на средства, в следствие на намалелите обороти в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОП “Иновации и конкурентоспособност” осигурява финансови средства в размер на 173 000 000 лева за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията.
Фирмите ще могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ, с която да покрият най-неотложните си нужди, като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА:
• Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
• с персонал до 50 служители
• регистрирани преди 01.07.2019г.
• осъществявали стопанска дейност
• имат регистриран спад с минимум 20% в оборота за месец Април 2020г. спрямо средно аритметичния месечен оборот за 2019г.;
• извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони (земеделски производители, преработватели на земеделски продукти, а също и микро-предприятия с персонал до 10 служители, които имат седалище и извършват дейност на територията на селски район)
• имат валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) или такъв на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно
• подали са Годишна данъчна декларация за 2019г. в Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО/
• реализирали са минимален оборот за 2019г. – 30 000 лв.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА:

Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за:
• суровини, материали и консумативи;
• външни услуги (вкл. наем, режийни разходи);
• разходи за оборотни средства;
• разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал, подпомогнат по мярката 60/40).
Разходите, за които се кандидатства, трябва да бъдат извършени след 13.03.2020г. и да са платени напълно не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
30 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
Фирмите мога да подават проекти от 11 Май 2020г. Класирането на проектните предложения зависи от покриването на критериите за оценка, реда на тяхното постъпване и изчерпването на финансовия ресурс по процедурата. Средствата ще се разпределят на принципа „Първи подаден – Първи финансиран“, до изчерпване на общия бюджет.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 3 МЕСЕЦА от датата на сключване на АДБФП.

МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНАТА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ПРОЕКТ:
• минимална стойност: 3 000 лева
• максимална стойност: 10 000 лева
Всеки кандидат може да заяви безвъзмездна финансова помощ, която не може да надвишава 10% от осъществения оборот за 2019г. (Нетните приходи за продажби, ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019г.)

Кандидатстването се осъществява електронно чрез системата ИСУН 2020.

Ако желаете да се възползвате от представената програма, ние от „ЕкоТийм“ ООД ще Ви съдействаме за кандидатстването, като подготвим необходимите документи. За целта може да отправите запитване на телефон +359 878 102099 или по електронна поща на адрес: info@ecoteam-bg.eu, като ни представите следната информация в срок до 8 Май 2020г.:
1. Наименование на фирмата и ЕИК
2. Лице за контакт и координати (телефон, e-mail адрес)
3. Копие на Годишна данъчна декларация за 2019г.
4. Брой наети служители
5. Справка от счетоводните регистри на фирмата за реализирания оборот за м.Април 2020г.
6. Други въпроси, документи и коментари, по преценка на отправилия запитването.

ЗАПИТВАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ!

ЕКИПЪТ НА „ЕКОТИЙМ“ ООД ПОЖЕЛАВА НА ВСИЧКИ УСПЕХ В ОЦЕЛЯВАНЕТО СЛЕД ПАНДЕМИЯТА COVID-19!

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!